Ανακοινώσεις

Έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία σε σεμινάρια

Δημοσιεύθηκε στις 13/10/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ  

 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα προσκομίζονται στο ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 30 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στο έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.

Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ------------------------------------------------------------------- επάγγελμα -------------------------------με έδρα ---------------------------για την διαμονή:

α)  σε μονόκλινα δωμάτια (για εισηγητές, μέλη Π.Ο. ΚΠΕ και υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων), συμμετεχόντων σε σεμινάρια ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις του Κ.Π.Ε. Μολάων για το χρονικό διάστημα από 1 Nοεμβρίου 2017 – 30 Ιουνίου 2018, προσφέρω την τιμή των.....................ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.και

β) σε δίκλινα δωμάτια (για εκπαιδευτικούς), συμμετεχόντων σε σεμινάρια ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις του Κ.Π.Ε. Μολάων για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2017 – 30 Ιουνίου 2018, προσφέρω την τιμή των..................ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

§      Το ΚΠΕ Μολάων χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση μπορεί να τροποποιήσει τους συνημμένους πίνακες των συμμετεχόντων

§      Τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα πρέπει να είναι Γ΄ κατηγορίας και άνω και η κάθε διανυκτέρευση θα καλύπτει τη μίσθωση μονόκλινων και δίκλινων δωματίων

§      Το κάθε δωμάτιο θα διαθέτει ανεξάρτητα κρεβάτια (στα δίκλινα), μπάνιο ή ντουζ, θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο.

§      Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η λήψη πρωινού.

§      Εντός των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να διατίθεται χώρος για τη λήψη του πρωινού, ικανός για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων.

§      Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μετά την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα της επιχείρησης. (Αν το ποσό συνολικά, υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, ο ανάδοχος θα υπογράφει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ) Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% και 8% φόρος προμηθειών. ( Οι παραπάνω κρατήσεις τροποποιούνται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.

§      Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

§      Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού.

 

 

              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ------------------

 

                                                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                     (ΣΦΡΑΓΙΔΑ   - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

 

 


Πληροφορίες για Διαγωνισμούς 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

 

                                                            

                                                        Αναρτήθηκε Δευτέρα 2 5 Σεπτεμβρίου 2017.

                                                                                                                 

 

         

                         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ  

 

 

    στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

   Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στην ΚΠΕ Μολάων (στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

  Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (στις 11 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ Μολάων.

    Θα συνεχισθεί η συνεδρίαση της 3ης επιτροπής έρευνας και θα

κατακυρώνονται στους προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπη προσφορά που ακολουθεί.

     Θα πρέπει να συνταχθεί πρακτικό της συνοπτικής διαγωνισμού και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και

  Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).

 

 

 

 

 

 


Έρευνα αγοράς για ξενοδοχεία 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος -------------------------------------------------------

επάγγελμα ----------------------------------με έδρα ------------------------------

για  την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και συνοδούς των εκπαιδευτικών, σε πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Μολάων για το χρονικό διάστημα από 12 Οκτωβρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα που θα μας σταλεί, προσφέρω την τιμή των:

α) μονόκλινα δωμάτια …………………………………………....…ευρώ ανά άτομο

β) δίκλινα δωμάτια ………………………………..……….……..…ευρώ ανά άτομο

γ) τρίκλινα δωμάτια…………………………………….…………..…ευρώ ανά άτομο

για κάθε διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 • Το ΚΠΕ Μολάων χωρίς καμία επιπλέον δέσμευση μπορεί  να τροποποιήσει τον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων Π.Ε.
 • Τα ξενοδοχειακά καταλύματα θα πρέπει να είναι Γ΄ κατηγορίας και άνω και η κάθε διανυκτέρευση θα καλύπτει τη μίσθωση τρίκλινων δωματίων για τους συνοδούς των εκπαιδευτικών και μονόκλινων ή δίκλινων δωματίων για τους εκπαιδευτικούς.
 • Το κάθε δωμάτιο θα διαθέτει τρία ανεξάρτητα κρεβάτια (στα τρίκλινα), μπάνιο ή ντουζ, θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο.
 • Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η λήψη πρωϊνού.
 • Εντός των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος πρέπει να διατίθεται χώρος για τη λήψη του πρωϊνού, ικανός για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
 • Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στα προγράμματα θα γνωστοποιείται στον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ , μετά την παράδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα της επιχείρησης. (Αν το ποσό συνολικά, υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ, ο ανάδοχος θα υπογράφει σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% και 8% φόρος προμηθειών.( Οι παραπάνω κρατήσεις τροποποιούνται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί.
 • Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 • Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του διαγωνισμού.

 

                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ----------------------

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 


Έρευνα αγοράς για δεκατιανό 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 25/09/2017

 

 

 

 

 

  

        ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ------------------------------------------------------------

επάγγελμα ----------------------------------με έδρα -----------------------------------

για την παροχή δεκατιανού σε συμμετέχοντες στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Μολάων για το σχολικό έτος 2017-2018 (από 12 Oκτωβρίου  2017 – 30 Ιουνίου 2018) προσφέρω την τιμή των

 …………………………………………………………………..…………… ευρώ ανά άτομο  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.     

Δεκατιανό: Σάντουϊτς ( μπαγκέτα ολικής άλεσης, κασέρι, ζαμπόν ή γαλοπούλα, ντομάτα) και μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό 0,500 lt.

 

 • Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
 • Τα σάντουιτς θα είναι τυλιγμένα με μεμβράνη κατάλληλη για τρόφιμα.
 • Τα τρόφιμα θα είναι πρώτης ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών για κάθε είδος καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
 • Απαγορεύεται η χρήση στα φαγητά κ.λ.π. επικίνδυνων για την υγεία συντηρητικών και χημικών υποκατάστατων.
 • Η παράδοση θα γίνεται το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του προγράμματος στο χώρο του ΚΠΕ Μολάων.
 • Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει απευθείας από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (μέσω λογαριασμού τραπέζης, στο όνομα της επιχείρησης), μετά από την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου.  Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι ο αναλογούν 4% φόρος προμηθειών.( Η παραπάνω κράτηση τροποποιείται από τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.) Ο Ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή ασφαλιστική (σύμφωνα με τη νομοθεσία).
 • Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους. 

 

 

 

                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ----------------------

 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

                                                                                                             (ΣΦΡΑΓΙΔΑ  - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)


Πρόσκληση συμμετοχής στο Δίκτυο Κάστρα 2017-18

Δημοσιεύθηκε στις 20/09/2017

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                           

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ                                          Mολάοι  14-09-2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ                                                 Αρ. Πρωτ. 180

Ταχ. Δ/νση: 23052, Μολάοι. Λακωνία.                               Προς: Τις σχολικές μονάδες όλης

Τηλ:2732024175   Fax:2732023158                                             της χώρας δια των διευθύνσεων

e-mail: kpe-molaon@sch.gr                                                          α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

www.kpemolaon.gr                                                                        και των υπευθύνων

Blog: www.kpemolaon.blogspot.com                                 Kοιν: 1. ΚΠΕ όλης της χώρας                                               

                                                                                                    2. Περιφερειακή διεύθυνση

                                                                                                        εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Θέμα: Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό (Α.Π.203135/Δ2 11-12-2015 ΥΠΠΕΘ) και Ευρωπαϊκό (Α.Π.59764/Δ2 8-4-2016 ΥΠΠΕΘ) θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει τη λειτουργία του για ένατη χρονιά ως Εθνικό και δεύτερη ως Ευρωπαϊκό. Το ΚΠΕ Μολάων προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2017-2018 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου μας, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση που ακολουθεί.

 

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 1. Τοποθέτηση στο χάρτη καταγραφή οχυρωματικού δικτύου της περιοχής.
 2. Φυσικό περιβάλλον. Γεωμορφολογία της περιοχής και ειδικότερα του κάστρου. Χλωρίδα, πανίδα κ.α. αλληλεπίδραση ανθρώπου-φύσης.
 3. Ιστορικό υπόβαθρο
 4. Πολεοδομικός σχεδιασμός .Δομή πόλης, οχύρωση, οργάνωση οικισμών.
 5. Αρχιτεκτονική Μορφολογία κτισμάτων, υλικά κατασκευής, εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.
 6. Ενεργειακές ανάγκες- πηγές ενέργειας (χτες-σήμερα), ύδρευση-αποχέτευση, επιπτώσεις στο περιβάλλον.
 7. Λατρεία – Τόποι λατρείας – Καταγραφή θρησκευτικών κτιρίων όλων των εποχών – Αρχιτεκτονική – Αγιογραφίες κ.ά.
 8. Παραγωγή, κοινωνία, οικονομία. Οικονομικές δραστηριότητες που εκπορεύονται από το φυσικό περιβάλλον, άλλες δραστηριότητες, επαγγέλματα – ασχολίες κατοίκων τότε  και σήμερα. Επιβίωση κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων, παραδοσιακές αγορές κ.ά.
 9. Αξίες, ήθη, παραδόσεις, κοινωνικές συναναστροφές, εορτές, (πανηγύρια, παζάρια, χαμάμ κ.ά.)
 10. Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας του οικισμού.
 11. Εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης, επανάχρησης των κτισμάτων αυτών
 12. Επαναχρησιμοποίησης δομικών και άλλων υλικών.

13 Καλλιτεχνική αξιοποίηση του θέματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του δικτύου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kpemolaon.gr

   Οι εκπαιδευτικοί που μετέχουν ήδη, ή πρόκειται να ενταχθούν στο δίκτυο, έχουν προτεραιότητα  για την επίσκεψή τους στο κέντρο μας και την παρακολούθηση των προγραμμάτων μας, με τις περιβαλλοντικές τους ομάδες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΚΠΕ  Μολάων.

 

 

 

 

 

 

 

   

Ο υπεύθυνος του ΚΠΕ

 

 

Νικόλαος Παπαδάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς ΚΠΕ Μολάων     ( δια  των υπευθύνων της Διεύθυνσης)

 

Αίτηση συμμετοχής

            ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.

                 «Κάστρο: ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

                                που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 

ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

            

 

ΣΧΟΛΕΙΟ : ………………………………………………………………………

ΤΗΛ.: ……………………………………………… FAX:……………….. ……

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………….Τ.Κ………. ……

e-mail:……………………………………………………………………………….

  

Το σχολείο ανήκει στη:

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ………………………………………………………………..

ONOMA ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΛ……………………………………mail…………………………………………

 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ…………………………………………………………………

ONOMA ΥΠΕΎΘΥΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

TΗΛ………………………………………mail………………………………………

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ………………………………….

TITΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

Στοιχεία  συντονιστών εκπ/κών

 

Ονοματεπώνυμο

ειδικ

Ε- mail

Aρ.  Μητρώου

τηλ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 Ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρο:

ο τόπος το ορίζει κι ο άνθρωπος το χτίζει» για  το σχολικό έτος / τα σχολικά έτη…………………………………………………………………………..

 

 Ο Διευθυντής του Σχολείου                            Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

1.………………………..

2.………………………..

3.……………………….

Όνομα/υπογραφή/ σφραγίδα

 

 

 

 

 


Έγκριση του Υπουργείου για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων. Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Δημοσιεύθηκε στις 27/04/2017

Έγκριση Υπουργείου για επισκέψεις σχολείων 2016 — 2017


ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ ΣΤΙΣ 13,14 ΜΑΙΟΥ 2017 (Ονόματα συμμετεχόντων, πρόγραμμα)

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2017

εγγραφο για το Υπουργείο


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 06/04/2017

ΕΡΕΥΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ


Πρόσκληση σε σεμινάριο, του εθνικού μας δικτύου για τα κάστρα, στις 13 και 14 Μαίου 2017

Δημοσιεύθηκε στις 29/03/2017
Πρόσκληση σε σεμινάριο

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριό μας, στις 13 και 14 Μαίου 2017

Δημοσιεύθηκε στις 29/03/2017

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο