Ψάρια, Καβούρια, Χελώνες...

  • Στόχοι
  • Να γνωρίσουν και να μάθουν σχετικά με τη θάλασσα
  • Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η προστασία της θάλασσας στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στη λειτουργία του οικοσυστήματος
  • Να μάθουν για τα ζωικά και φυτικά είδη της θάλασσας και ποια από αυτά απειλούνται από εξαφάνιση
  • Να εκφράσουν ιδέες και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και προβληματισμούς.
  • Να αναπτύξουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον
  • Να κατανοήσουν την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον

Φύλλα Εργασίας