Σεμινάρο για την Αειφορία το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018